Projekt edukacyjny

Personal Project jest rodzajem pracy dyplomowej, wykonywanej przez uczniów ostatniej klasy MYP. Taka praca kończąca program jest wymogiem organizacji IB, do której należy nasza szkoła i warunkiem niezbędnym do otrzymania przez absolwentów MYP oficjalnego certyfikatu ukończenia Middle Years Programme, a tym samym płynnej kontynuacji nauki w Diploma Programme. Ocena za Personal Project jest umieszczana na certyfikacie IB i ma taką samą wagę, jak oceny ze wszystkich ośmiu grup przedmiotowych. Praca nad Projektem zaczyna się w przedostatniej klasie programu, kiedy to uczniowie zastanawiają się nad wyborem tematu, oceniają swoje możliwości twórcze, dokonują przeglądu swoich zainteresowań, rozważają swoje silne i słabsze strony. Wybrany temat Projektu powinien być powiązany z zainteresowaniami ucznia i być ich twórczym wyrazem. Uczniowie realizują Projekt pod opieką wybranego nauczyciela-opiekuna (supervisora), który będzie prowadził ich przez cały cykl twórczy, udzielając porad podczas regularnych spotkań konsultacyjnych, dopilnowując terminów i motywując do pracy. Oczekuje się od uczniów, by w swoich Projektach wykorzystali wiedzę i sprawności zdobyte podczas całego okresu nauki w ramach Middle Years Programme i aby praca nad Projektem była spójna z fundamentalnymi zasadami i pojęciami programu.