Program nauczania

Oficjalny program MYP kierowany jest do  uczniów w wieku 11-16 lat, przygotowuje do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej, zakończonej międzynarodowym certyfikatem.
MYP jest programem przeznaczonym dla uczniów zdolnych, dobrze przygotowanych do dalszej nauki, zmotywowanych i wdrożonych do systematycznej pracy.
Program trwa 5 lat i rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej, a kończy w I klasie liceum. W trakcie programu realizuje się treści polskiej podstawy programowej  (uczniowie przystępują do polskiego sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego).
Idea programu polega na nastawieniu na ćwiczenie odpowiednich umiejętności w tych treściach oraz ich korelowaniu w ramach obszarów aktywności uczniowskiej: metody uczenia się, wspólnota i służba społeczeństwu, człowiek twórca, ochrona środowiska, zdrowie i edukacja społeczna.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie programu, wykonanie pracy autorskiej twórczej lub badawczej, Projekt Personalny, oraz zaliczenie zadań wykonywanych w ramach programu Community and Service (wspólnota i służba). Oceny na certyfikacie otrzymuje się na podstawie zewnętrznej oceny różnego typu sprawdzianów z ośmiu grup przedmiotowych:

  • Language A: język angielski
  • Language B: do wyboru: język polski, język niemiecki, język  francuski lub język hiszpański  
  • Humanities: historia, geografia, wos
  • Sciences: biologia, fizyka, chemia  
  • Mathematics: matematyka  
  • Arts: plastyka, muzyka, teatr  
  • Physical Education: wychowanie fizyczne  
  • Technology: informatyka, technika

IB_MYP_Model.jpg