Istota Programu

  • Esej (the Extended Essay), który jest jednym z wymaganych elementów programu niezbędnych do jego zaliczenia wymaga od uczniów zaangażowanie się w przeprowadzenie badań poprzez zgłębienie wybranego przez siebie pytania/zagadnienia odnoszącego się do jednego z przedmiotów DP. Istnieje możliwość napisania pracy z zakresu Nauki O Świecie (The world studies extended essay) , która pozwala skupić się na temacie o znaczeniu globalnym poprzez spojrzenie na niego z perspektywy dwóch przedmiotów DP.
  • Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge) rozwija u uczniów koherentny stosunek do nauki poprzez połączenie różnych dyscyplin naukowych. Podczas tego kursu, który jest kursem rozwijającym krytyczne myślenie, uczniowie dociekają, jaka jest natura wiedzy oraz zgłębiają tajniki wiedzy jako wytworu człowieka.
  • Kreatywność Działanie Służba (Creativity Action Service) angażuje uczniów w szereg działań towarzyszących ich nauce poprzez cały czas nauki w programie DP.; KREATYWNOŚĆ zachęca uczniów do angażowania się w artystyczne i kreatywne myślenie. DZIAŁANIE ma na celu rozwój zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową. SŁUŻBA polega na dzieleniu się swoją wiedzą lub niesieniu pomocy tym, którzy tego potrzebują, jest to działalność na rzecz społeczeństwa, co jest nowym wymiarem nauki i niezaprzeczalną wartością. Trzy standardy CAS dają uczniom możliwość samorozwoju i samopoznania, jak również umożliwiają dzielenie się sobą z innymi.