System oceniania

Nauka w programie DP kończy się egzaminami pisemnymi z 6 przedmiotów oraz ustnymi z Języków. Na oceny końcowe na świadectwie maturalnym mają również wpływ oceny uzyskane za prace przygotowywane przez uczniów w trakcie dwuletniej nauki. Prace te stanowią około 24-30 % oceny końcowej. Oceny przyznawane z poszczególnych przedmiotów wystawiane są od oceny najniższej (1) do najwyższej (7). Uczniowie mogą również otrzymać maksymalnie 3 punkty za połączone wyniki z Teorii Wiedzy (Theory of Knolwedge) i Eseju (the Extended Essay). Dyplom otrzymują uczniowie, którzy uzyskali minimum 24 punkty, osiągnęli minimum wymagań dotyczących programu oraz w stopniu satysfakcjonującym zaliczyli wymagania związane z CAS (Kreatywność Działanie Służba). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w Programie Diploma to 45. 
 
System oceniania jest kryterialny, co oznacza, że uczniowie oceniani są według określonych kryteriów oceniania opartych na celach i założeniach każdego z przedmiotów, a nie w odniesieniu do ocen jakie inni uczniowie osiągnęli podczas egzaminów. Ocenianiu podlegają zróżnicowane zadania pozwalające na rozwijanie analitycznego i krytycznego myślenia, użyciu wiedzy w praktyce, współpracy, czy przeprowadzaniu własnych badań. Uczniowie mają też niezliczone możliwości prezentowania swojej wiedzy w formie pisemnej i ustnej. Każdy z przedmiotów składa się z trzech lub czterech komponentów podlegających kryteriom oceniania specyficznym dla danego przedmiotu. System oceniania IB podzielony jest na system wewnętrzny i zewnętrzny. System wewnętrzny oznacza, że praca ucznia oceniana jest przez nauczyciela IB, a następnie moderowana przez organizację IBO. Zewnętrzny system oceniania oznacza, że wszyscy uczniowie IB oceniani są w tym samym czasie (egzaminy pisemne/ustne), a prace uczniów wysyłane są do egzaminatorów IBO, którzy sprawdzają i oceniają prace uczniów. Ten sposób egzaminowania zapewnia rzetelność i obiektywizm oceniania.