Curriculum

Primary Years Programme (PYP)  organizacji IB jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat (klasy 0-5). Jest to program transdyscyplinarny (miedzyprzedmiotowy), którego zadaniem jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. PYP poza rozwijaniem kompetencji szkolnych nastawiony jest na wzmocnienie dziecka dodatkowo na płaszczyznach: społecznej, fizycznej, emocjonalnej i kulturowej. Curriculum przekazywane jest z perspektywy międzynarodowej i uwzględnia różnorodność kulturową uczniów, ich pochodzenie oraz tradycje narodowe. Szkoła dąży do kształtowania ucznia – obywatela świata, który reprezentuje postawy zawarte w IB Learner Profile.

Model Curriculum

PYP jest oparty na nauczaniu i uczeniu się w sposób poszukujący. Bazą do odkrywania wiedzy jest sześć międzyprzedmiotowych ścieżek. Dodatkowo uczniowie rozwijają umiejętności, cechy, pomysły i wiedzę potrzebną do stania się świadomym otwartym na różnorodność i odpowiedzialnym obywatelem świata. Program zawiera trzy związane ze sobą komponenty:

  • treść nauczania (Czego chcemy się nauczyć?)
  • metody nauczania (Jak najlepiej się tego nauczyć?)
  • system oceniania (Skąd wiemy, że się tego nauczyliśmy?)

Profil ucznia

PROFIL UCZNIA

INQUIRERS – POSZUKIWACZE– uczniowie rozwijają swoją naturalną ciekawość, zdobywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia poszukiwań i badań i demonstrują autonomię w uczeniu się. Lubią się uczyć i ta postawa widoczna będzie w ich dalszym życiu.

KNOWLEDGEBLE – ZORIENTOWANI – uczniowie badają swoje pomysły, zadania o wymiarze lokalnym i globalnym. W ten sposób zdobywają głęboką wiedzę i rozwijają rozumienie trans dyscyplinarne.

THINKERS – MYŚLICIELE – uczniowie prezentują myślenie krytyczne, rozpoznają i badają problemy kompleksowo podejmując rozsądne, etyczne decyzje.

COMMUNICATORS – KOMUNIKATORZY – uczniowie rozumieją i wyrażają informacje w sposób kreatywny w więcej niż jednym języku i za pomocą różnych metod, pracują efektywnie i chętnie współpracują z innymi.

PRINCIPLED – Z ZASADAMI – uczniowie działają w sposób prawy i uczciwy, z silnym poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności pojedynczych osób, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny i  przyjmują konsekwencje z nich wynikające.

OPEN MINDED – OTWARTE UMYSŁY – uczniowie rozumieją i doceniają swoje własne kultury i osobiste doświadczenia, są otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczności. Są przyzwyczajeni do dokonywania oceny z różnych perspektyw i do czerpania wiedzy z doświadczeń swoich i innych.

CARING – PRZYJAŹNI – uczniowie wykazują empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Rozumieją potrzebę pomagania innym, chętnie włączają się w działania mające na celu pozytywną zmianę w życiu innego człowieka i środowiska.

RISK-TAKERS – RYZYKANCI – uczniowie podchodzą z odwagą, ale i z przezornością do nowych dla nich sytuacji. Nie boją się poszukiwania nowych ról, pomysłów i strategii. Umieją stanąć w obronie swoich przekonań.

BALANCED – ZRÓWNOWAŻENI – uczniowie rozumieją znaczenie równowagi intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej by zachować dobrą jakość życia swojego i innych.

REFLECTIVE – REFLEKSYJNI – uczniowie wyciągają wnioski ze swoich doświadczeń i zdobytej wiedzy. Są w stanie rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony by pomóc sobie w procesie kształcenia i rozwoju osobistego.

Ścieżki miedzyprzedmiotowe

Sześć ścieżek międzyprzedmiotowych
Ścieżki międzyprzedmiotowe umożliwiają szkołom IB na całym świecie włączyć aspekty lokalne i globalne do programu nauczania i pozwalają im wyjść poza granice nauczania przedmiotowego. Ścieżki te stanowią motywy przewodnie zajęć prowadzonych przez nauczycieli w trakcie roku szkolnego:
   • Kim jesteśmy?
Natura sama w sobie; wiara i wartości; osoba i jej zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe; relacje międzyludzkie – rodzina, przyjaciele, społeczności i kultury; prawa i obowiązki; co to znaczy „być człowiekiem”.
   • Gdzie jesteśmy w sensie miejsca i czasu?
Orientacja w czasie i przestrzeni; osobiste doświadczenia; domy i podróże; odkrycia, badania i migracje ludzkości; związki i powiązania między jednostką a cywilizacją widziane z lokalnej i globalnej perspektywy
   • Jak wyrażamy siebie, swoje myśli i odczucia?
Sposoby odkrywania i wyrażania pomysłów, uczuć, natury, kultury, wiary i wartości; kreatywność i sposoby jej wyrażania i poszerzania; postrzeganie estetyki.
   • Jak działa świat?
Świat natury i jego prawa; interakcja pomiędzy światem naturalnym (fizycznym i biologicznym) a społecznościami; zrozumienie i użycie w praktyce zasad naukowych; wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwo i środowisko.
   • Jak organizujemy siebie i swoje otoczenie?
Powiązania między systemami a społecznościami; struktura i funkcja organizacji; podejmowanie decyzji; ekonomia i jej wpływ na ludzi i środowisko.
   • Współżycie na planecie.
Prawa i obowiązki w wykorzystywaniu zasobów naturalnych; społeczeństwa i relacje wewnątrz nich i między nimi; równość szans; pokój i rozwiązania pokojowe.

Czytaj więcej...

Projekt w klasie 5

Uczniowie w ostatnim roku nauki w programie PYP (Klasa 5) przygotowują międzyprzedmiotowy projekt, który nazywa się „PYP Exhibition” (Pokaz PYP). Jest on dla nich szansą by pracować wspólnie z innymi uczniami, nauczycielami, rodzicami i ekspertami. Celem projektu jest zidentyfikowanie, zbadanie i podjęcie działań w sprawie ważnej dla uczniów.
Pokaz pozwala uczniom zastosować umiejętności z 5 obszarów trans dyscyplinarnych: komunikacja, badanie, myślenie, kompetencje społeczne i organizacja swojej pracy. Uczniowie zaprezentują postawy, wartości, które nabyli w czasie nauki w programie PYP oraz atrybuty „Profilu ucznia”. Pokaz ten jest zarówno trans dyscyplinarnym poszukiwaniem, jak również oceną końcową działań w Primary Years Programme, które stanowią przejście do  programu wyższego Middle Years Programme.
Na początku roku szkolnego uczniowie zaczynają poszukiwać tematów, które są dla nich ważne, o których chcieliby dowiedzieć się więcej lub, w zakresie których chcieliby podjąć działania. W drugiej połowie roku szkolnego uczniowie wspólnie negocjują jaki temat wybrać i zgadzają się na jeden wspólny temat przewodni. Na koniec roku szkolnego uczniowie prezentują interaktywne wystawy, by podzielić się wynikami swoich badań ze społecznością szkolną: uczniami, rodzicami jak również zaproszonymi gośćmi.